Hoạt động chuyên nghiệp và liên tục

QHN Cesc

Đó chưa phải là tất cả ...!

Lĩnh vực hoạt động

  • Tư vấn môi trường

  • Mô hình tưới tiết kiệm nước

  • Mô hình thu gom nước mặt, nước mưa

  • Hệ thống xử lý nước thải kết hợp

  • Thu gom và xử lý chất thải rắn

  • Thiết lập và thực hiện dự án môi trường

  • Giáo dục môi trường - tập huấn

  • Tổ chức hội thảo

  • Dịch thuật